Menu bar background

Stichting Het Loo West

De Stichting tot behoud van de natuurrandzone Het Loo Landgoed Hagen De Kruisberg, kortweg Stichting Het Loo West, heeft tot doel het behoud van de ecologische en cultuurhistorische landschap en natuurwaarden van het zich rond de 2e Loolaan te Doetinchem uitstrekkende gebied.

Om de natuurrandzone rond de 2e Loolaan te beschermen tegen aantasting door aanleg van doorgaande wegen of andere plannen met schadelijk effect voor deze omgeving heeft de stichting de volgende hoofdpunten van beleid:

  • Behoud van natuurrandzone rond de 2e Loolaan
  • Verhindering aanleg randweg of ontsluitingsweg
  • Opheffing tijdelijke parkeerplaats ziekenhuis
  • Stimulering verplaatsing ziekenhuis richting A18
  • Instelling algemeen parkeerverbod 2e Loolaan
  • Onderhoud en heraanplant bomen 2e Loolaan
  • Handhaving snelheidslimiet gemotoriseerd verkeer
  • Plaatsing rustbanken langs 2e Loolaan
  • Plaatsing informatiepunten over natuurrandzone
  • Zwerfafvalvrij houden van de natuurrandzone

De stichting volgt kritisch de plannen van de gemeente Doetinchem en andere instanties die de natuurrandzone raken. Daar waar mogelijk en gewenst zal de stichting zich samen met natuur-, milieu- en monumentenorganisaties inzetten de belangstelling voor het genoemde gebied te vergroten en aantasting van het gebied én het omliggende, als Ecologische Hoofdstructuur aangewezen gebied te voorkomen en waar nodig herstel te stimuleren.

De 2e Loolaan vormt een natuurlijke en unieke overgang tussen de stad Doetinchem en het aangrenzende Landgoed Hagen en de Kruisbergse bossen.

Over een lengte van meer dan een kilometer is sprake van een klassieke laan met meer dan 100 jaar oude beuken en Amerikaanse eiken. Op geen enkele andere plaats in Doetinchem is een dergelijke mooie overgang tussen stad en natuur aanwezig.

Ook is goed het rivierduinengebied te herkennen. Ter hoogte van de Van Tienhovenlaan ligt de zandbult, één van de 10.000 jaar oude opstuivingen van zand uit de bedding van de Oude IJssel.

Ter hoogte van de Groenestraat bevindt zich een enk (of eng), een hoger gelegen perceel bouwgrond dat karakteristiek is voor de Achterhoek.

Deze grond behoorde vroeger al toe aan het “adelycke huys ende havesaete Haegen” en is ontstaan door bemesting van de schrale zandgrond met plaggen en dierlijke mest, het zogenaamde potstalsysteem.

De enk aan de 2e Loolaan wordt omzoomd door een beschutting van oude hoge bomen en wordt nog altijd gebruikt voor de akkerbouw.

De oude bomen aan de 2e Loolaan vormen een aantrekkelijk leefgebied voor de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de rosse vleermuis. De bomen zorgen voor oriëntatie en windluwte en omzomen zo een prima jachtgebied.

Via de natuurrandzone gaat het bosgebied naadloos over in de aangrenzende woonwijk waar veel dieren zich laten horen en zien, zoals de groene specht, kleine bonte specht, vlaamse gaai, bosuil, eekhoorn, haas, konijn, egel en af en toe zelfs een ree. Ook leven hier veel vlinders en insecten.

De 2e Loolaan is de natuurlijke aanlooproute naar Havezate Hagen (Kasteel De Kelder). De havezate heeft een geschiedenis die terug gaat tot de 15e eeuw en is misschien wel het meest karakteristieke bouwwerk binnen de gemeente. Het is de historische kern van het landgoed Hagen en heeft een zeer hoge zeldzaamheidswaarde.

De ruimtelijke structuur van de klassieke laanbeplanting langs de 2e Loolaan en de Kelderlaan versterkt de landschappelijke inbedding van Kasteel De Kelder en heeft een grote toegevoegde waarde.

2e Lolaan zandbult havezate specht